Általános Szerződési Feltételek

Tim Taxation Szolgáltató Kft.

 1. BEVEZETŐ
  A Könyvelő Iroda szolgáltatásainak egységes rendben, a feladatok összetettségéhez igazodó magas szakmai
  színvonalon és felelősséggel való teljesítése szükségessé teszi olyan általános szabályok megállapítását, melyek
  valamennyi könyvelési szerződés során a szolgáltatóra és az Ügyfélre is kötelezőek. Ezt a célt szolgálják a
  Könyvelő Iroda Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban rövidítve: ÁSZF) amelyhez képest a Könyvelő
  Iroda és az Ügyfél közötti konkrét könyvelési szerződés eltérő rendelkezéseket állapíthat meg.
 2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
  2.1. Könyvelő Iroda megnevezés alatt a továbbiakban az ÁSZF-ben a Tim Taxation Szolgáltató Kft. értendő, aki
  az Ügyféllel könyvviteli, adózási szolgáltatás ellátására szerződést köt.
  2.2. Ügyfél alatt a Könyvelő Irodával könyvelési szerződést kötő, a Számviteli törvény 3.§/1/ bekezdése szerinti
  gazdálkodót (gazdasági társaság, szövetkezet, államháztartás szervezetei, egyéb szervezet stb.) egyéni vállalkozót,
  természetes személyt kell érteni. Ügyfélnek minősül jogállásától, szervezeti formájától függetlenül mindazon
  személy, aki a Könyvelő Iroda szolgáltatásait szerződő félként igénybe veszi.
  2.3. Könyvelési szerződés alatt az ÁSZF-ben azt az egyedi szerződést kell érteni, amelyet az Ügyfél a könyvviteli,
  bérszámfejtési és adózási szolgáltatások nyújtására köt a Könyvelő Irodával, és amely a jogviszonyukban lehetővé
  teszi jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazását.
  2.4. Felek alatt az ÁSZF-ben a Könyvelő Iroda és az Ügyfél értendő.
 3. A KÖNYVELŐ IRODA AZONOSÍTÓ ADATAI:
  Cégneve: Tim Taxation Szolgáltató Kft.
  Székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 84/A 3. em. 10.
  Adószáma: 23789496-1-42
  Levelezési címe: 1148 Budapest, Fogarasi út 84/A 3. em. 10.
  E-mail: info@timtaxation.hu
  Honlap címe: https://www.timtaxation.hu/
  Telefon: +36 30 631 6637
  A Könyvelő Iroda kijelenti, hogy a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban Szt.) 150. §-ban
  meghatározott számviteli szolgáltatásra jogosult regisztrált szervezetek közé tartozik, tevékenység végzésére
  jogosult.
 4. AZ ÁSZF HATÁLYA
  4.1. Az ÁSZF rendelkezései kiterjednek a Könyvelő Iroda és az Ügyfél közötti minden szerződéses kapcsolatra,
  amelynek keretében a Könyvelő Iroda a tevékenységi körébe tartozó szolgáltatást nyújt az Ügyfél részére a
  Könyvelési Szerződés alapján.
  4.2. Az ÁSZF rendelkezései a Polgári Törvénykönyv szerint általános szerződési feltételeknek minősülnek. Ha az
  általános szerződési feltétel és az Ügyféllel megkötött Könyvelési szerződés más feltétele egymástól eltér, az
  utóbbi válik a szerződés részévé.
  4.3. A Könyvelő Iroda jogosult az ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítást papíralapon vagy elektronikus
  úton köteles az Ügyfélnek megküldeni, és az elfogadottnak tekintendő, amennyiben a megküldéstől számított 30
  napon belül az Ügyfél nem kifogásolta.
  4.4. A Könyvelő Iroda biztosítja, hogy az Ügyfél az ÁSZF, illetve jövőbeni módosításai tartalmát megismerje. E
  célból a Könyvelési szerződés megkötésekor a Könyvelő Iroda a hatályos Szabályzatot okirati formában az
  Ügyfélnek átadja, vagy részére elektronikus dokumentumként az ÁSZF-t elektronikus úton megküldi. Az átvétel
  aláírásával az Ügyfél igazolja, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte és magára nézve kötelezően elfogadta.
  Ugyanilyen hatálya van a Szabályzatot tartalmazó elektronikus dokumentumnak az Ügyfél e-mail címére történő
  elküldésének, amennyiben az Ügyfél a Szabályzat tartalmát az elküldéstől számított 30 napon belül nem
  kifogásolta.
  2
  4.5. A Könyvelő Iroda és az Ügyfél jogviszonyában a Polgári Törvénykönyv és a magyar jogszabályok
  alkalmazandók.
 5. A KÖNYVELŐ IRODA SZOLGÁLTATÁSAI
  A Könyvelő Iroda a könyvviteli, könyvvizsgálati, bérszámfejtési, TB ügyintézési és adótanácsadó szolgáltatásokat
  nyújt az Ügyfél részére. A szolgáltatás nem terjed ki a közvetlenül az Ügyfél által teljesítendő számviteli és
  adókötelezettségek teljesítésére. A felek a szolgáltatás és az adókötelezettségek teljesítése során együttműködésre
  kötelesek.
  5.1. A Könyvelő Iroda által végzett szolgáltatások
  Általánosságban a Könyvelő Iroda az alábbi tevékenységeket végzi, melyek közül az Ügyfél azon szolgáltatásokat
  veszi igénybe, melyekben a Felek megállapodtak.
  5.1.1. Könyvelés:
  – Analitikus és főkönyvi nyilvántartások vezetése. (Kettős és egyszeres könyvviteli rendszerekben, az
  ügyféligényeknek megfelelően.)
  – Havi, negyedéves adóbevallások elkészítése és továbbítása a hatóságok felé.
  – Beszámoló készítése és elektronikus közzététele.
  – Segítségnyújtás a számviteli politika és egyéb kötelező szabályzatok elkészítésében.
  – Adatszolgáltatás és segítségnyújtás a KSH-hoz benyújtandó adatlapokhoz.
  – Nemzetközi számviteli standarok (IAS, IFRS) szerinti jelentések, könyvelés.
  – Speciális könyvelési feladatok ellátása: vagyonmérlegek, MNB jelentések, Közhasznúsági jelentés,
  deviza áttérések és eltérő üzleti év.
  5.1.2 Bérszámfejtési, társadalombiztosítási, munkaügyi feladatok keretében az alábbi szolgáltatásokat végzi:
  – a kapott jelenléti ívek alapján végzett havi rendszeres bérszámfejtését
  – jogviszonyok kezdetének és végének jelentését a NAV felé, illetve a kapcsolódó iratanyag elkészítését,
  – szabadságok és egyéb kieső idők nyilvántartását,
  – fizetendő adók és járulékok összesítését, valamint az ezzel kapcsolatos bevallások elkészítését és
  továbbítását,
  – az államháztartással szembeni egyes kötelezettségekkel kapcsolatos bevallások készítését,
  – keresőképtelenséghez köthető ellátások, illetve családtámogatások igénylését, a kapcsolódó
  adminisztráció elkészítését és benyújtását a hatóságok felé,
  – KSH adatszolgáltatást, illetve a KSH-hoz benyújtandó adatlapokkal kapcsolatos segítség nyújtását
  – az Ügyfél bérszámfejtését érintő törvények, rendeletek változásainak követését, az ezzel kapcsolatos
  naprakész tájékoztatást.
  5.1.3. A Könyvelő Iroda feladatkörébe tartozó adótanácsadási szolgáltatások
  – A Könyvelő Iroda állami és önkormányzati adóhatóságok előtti meghatalmazotti státusz biztosítását kéri
  az Ügyféltől megegyezés szerint.
  – A Könyvelő Iroda készíti el Ügyfél adóbevallásait és tanácsadással segíti optimalizálni a
  kötelezettségeket.
  – Adóátvilágítással deríti fel az esetleges adó kockázatokat.
  – Az Ügyfél bérszámfejtését érintő törvények, rendeletek változásainak követése, az ezzel kapcsolatos
  naprakész tájékoztatás.
  – Külföldi vállalkozás adóregisztrációja, nyilvántartásainak vezetése.
  – Új adójogszabályi változásokkal kapcsolatos tanácsadás.
  – Képviselet adóhatósági eljárások során.
  5.1.4. Könyvvizsgálat és speciális számviteli feladatok ellátása
  – Újonnan kötelezett és már meglévő könyvvizsgálati kötelezett ügyfelek éves, egyszerűsített éves
  beszámolóinak könyvvizsgálata.
  – Átalakulások könyvvizsgálati feladatai (átalakulás, kiválás, beolvadás vagy összeolvadás
  könyvvizsgálata).
  3
  – Számviteli rendszerek átvilágítása, migrációk támogatása, illetve ellenőrzése, valamint számviteli
  rendszerekkel kapcsolatos informatikai tanácsadás.
  5.2. Az Ügyfél kizárólagos feladatkörébe tartozó számviteli feladatok
  a) Számviteli bizonylatok kiállítása, befogadása, megőrzése.
  b) Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának vezetése
  c) Házipénztár vezetése, pénzkezelés, nyilvántartás, kapcsolódó bejelentési kötelezettségek.
  d) Készletnyilvántartás.
  e) Leltározás.
  f) Pénzügyi nyilvántartások vezetése.
  g) Üzleti jelentés elkészítése, nonprofit szervezeteknél közhasznúsági jelentés elkészítése
  h) Számviteli szabályzatok elkészítése, módosítása.
  i) Könyvvizsgáló választása, megbízása kötelező könyvvizsgálat esetén.
  j) A beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzése, a gazdasági döntéseket
  megalapozó következtetések levonása.
  5.3. Ügyféllel való kapcsolattartás módja, Ügyfelek tájékoztatása
  5.3.1. A Könyvelő Iroda az Ügyféllel történő kapcsolattartásra, az átadás- átvételi cselekmények lebonyolítására,
  az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatásra, a teljesítéssel kapcsolatos kérdések
  megválaszolására nem tart fenn külön ügyfélszolgálatot. A kapcsolattartás telefonon és elektronikus úton történik.
  A Könyvelő Iroda központi e-mail címe: info@timtaxation.hu.
  A Könyvelő Iroda telefonszáma: +36 30 631 66 37.
  5.3.2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy munkatársaink munkanapokon 9-17 között elérhetőek, az ezen időszakon
  kívüli megkeresésekre később tudunk válaszolni.
  5.3.3. A Könyvelő Iroda munkatársai tájékoztatást nyújtanak az Ügyfél vállalkozást érintő könyvvezetési,
  számviteli, könyvvizsgálati, adózási, bérszámfejtési és társadalombiztosítási kérdésekben. A tájékoztatás nem
  terjed ki az Ügyfél alkalmazottaira, szerződéses partnereire, illetve a fentebb felsorolt témakörökön kívül eső
  kérdésekre, valamint a Könyvelő Iroda az Ügyféllel kötött szerződésen kívüli tájékoztatásokért többlet díjra
  jogosult, melyet egyedi megállapodásban rögzítenek.
  5.4. Állandó meghatalmazotti képviselet az adóhatóság előtt
  5.4.1. A Könyvelő Iroda a könyvelési szerződés ilyen kikötése esetén az Art. rendelkezései szerint ellátja az Ügyfél
  állandó meghatalmazotti képviseletét az adóhatóság előtt az alábbi feltételekkel.
  5.4.2. A Könyvelő Iroda jogosult az állandó meghatalmazást önállóan bejelenteni az adóhatóság részére,
  valamennyi ügycsoportra, vagy meghatározott ügycsoportokra. A bejelentésről az adóhatóság értesíti az Ügyfelet.
  Csak meghatározott ügycsoportokra vonatkozó állandó meghatalmazás esetén a be nem jelentett ügycsoportokra
  vonatkozó kötelezettségek teljesítése az Ügyfél feladata és felelőssége.
  5.4.3. Az állandó meghatalmazás bejelentésével a bejelentett kötelezettségekkel kapcsolatban a meghatalmazás,
  megbízás időtartama alatt a meghatalmazott, megbízott által elkövetett jogsértés miatt megállapított mulasztási
  bírság a Könyvelő Irodát terheli. Mentesül a mulasztási bírság alól, ha bizonyítja, hogy a bevallás, adatszolgáltatás
  tartalma az ő érdekkörén kívül eső okból hibás vagy hiányos, illetve a bevallási késedelem az ő érdekkörén kívül
  eső okra vezethető vissza. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Könyvelő Iroda jogosult az adóhatóság előtt saját
  felelőssége kimentésére, bizonyítékok előterjesztésére – és ez azzal a következménnyel járhat, hogy az adóhatóság
  a mulasztási bírságot az Ügyfél terhére állapítja meg. Az Ügyfélre így kiszabott mulasztási bírság nem hárítható
  vissza a Könyvelő Irodára.
  5.4.4. Az Ügyfél köteles a könyvelési szerződésből eredő kötelezettségeit – iratátadás, adat és információszolgáltatást – akként teljesíteni, hogy a könyvelő iroda az állandó meghatalmazotti kötelezettségeit az adóhatóság
  felé határidőben teljesíteni tudja. Ha irat- és információszolgáltatás a határidőben nem volt teljeskörű – a
  határidőben a Könyvelő Iroda jogosult volt a rendelkezésre álló iratok, információk alapján eljárni. Az Ügyfél a
  saját mulasztására visszavezethető jogkövetkezményekért felel.
  5.4.5. A Könyvelő Iroda jogosult az állandó meghatalmazásra vonatkozó megbízást az Ügyfél felé azonnali
  hatállyal írásban felmondani, egyidejűleg a megszűnését az adóhatóság felé önállóan bejelenteni, amennyiben az
  Ügyfél a Könyvelő Irodával fennálló bármely kötelezettségének – különösen bizonylatok átadása, együttműködési
  kötelezettség, könyvelési díj fizetése – nem tesz eleget. Az állandó meghatalmazás megszűnésének adóhatósági
  4
  bejelentésével az Ügyfélnek az állandó meghatalmazással érintett adókötelezettségeit magának kell teljesítenie,
  mulasztás esetén az adóhatóság a mulasztási bírságot az Ügyféllel szemben szabja ki. Az Ügyfél tudomásul veszi,
  hogy az állandó meghatalmazás megszűnésének adóhatósági bejelentésével a bejelentetett ügycsoportokban a
  Könyvelő Iroda szolgáltatási feladata és felelőssége az Ügyfél irányában is megszűnik. Az állandó meghatalmazás
  megszűnése és adóhatósági bejelentése nem érinti a felek közötti könyvelési szerződés fennállását. Amennyiben
  az Ügyfél a szerződéses kötelezettségeit teljesíti az állandó meghatalmazotti feladatok ellátására új megbízást
  adhat, amely a Könyvelő Iroda elfogadásával válik hatályossá.
  5.4.6. A felek közötti könyvelési szerződés megszűnése egyben az állandó meghatalmazás megszűnését is jelenti.
  A Könyvelő iroda a könyvelési szerződés megszűnésével jogosult az adóhatóság felé az állandó meghatalmazása
  megszűnésének önálló bejelentésére.
  5.4.7. Nem minősül szerződésszegésnek, így a kártérítési felelősségét sem alapozza meg, ha a Könyvelő Iroda – a
  szerződésben, ÁSZF-ben kikötött jogával élve – az adóhatósági előtti állandó meghatalmazás visszavonja és
  megszűnését az adóhatóságnak bejelenti.
  5.5. Eseti képviselet
  A Könyvelő Iroda közreműködik az Ügyfél adóellenőrzésében, eseti megbízás alapján ellátja
  képviseletét az adóhatóság előtt a hatósági eljárásban, valamint az eseti adótanácsadási feladatokban.
  5.6. Nem képezi a könyvelési szerződés és szolgáltatás tárgyát
  5.6.1. az Ügyfél Társasági Szerződésében, Alapító Okiratában, Alapszabályában foglaltak betartása, továbbá
  Ügyfél anyagi-, pénzügyi-, gazdálkodási tevékenysége, tagsági-, alkalmazotti jövedelmeinek szétosztása,
  felhasználása, harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségei, illetve ezekkel tartott kapcsolata és annak
  formája, érvényesítése, a munkáltatói jogok és kötelezettségek betartása, a vállalkozói díjak és árak képzése,
  alkalmazása, a kimenő számlák elkészítése, a számlázási, a nyugtaadási szabályok érvényesítése, a követelések
  behajtása. Ennek megfelelően a Könyvelő Iroda nem rendelkezik az Ügyfél anyagi- és pénzügyi eszközei felett.
  Nem képezi jelen szerződés tárgyát az Ügyfél vállalkozási/tevékenységi körén kívül álló, de azzal összefüggésben
  lévő, a vállalkozás tagjaival és alkalmazottaival, vagy azok más cégeivel kapcsolatos egyéb adókötelezettséggel,
  adatszolgáltatással járó feladatok elvégzése. Nem képezi a szerződés és a szolgáltatás tárgyát az Ügyfél pénzügyi,
  banki átutalási bizonylatainak postázása, egyéb más előírt analitikus nyilvántartás vezetése. Például értékpapírnyilvántartás, elszámolási előlegek nyilvántartása, szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása, (pl.
  nyugtatömbökről, számlákról), jövedéki nyilvántartás, gépkocsik útvonalnyilvántartásának vezetése,
  árnyilvántartás készítése, tárgyieszköz-leltár készítése, jogi szolgáltatás, transzferár nyilvántartás, stb.
  5.6.2. A Könyvelő Iroda a szolgáltatásait a saját székhelyén/telephelyén teljesíti, az Ügyfél székhelyén és
  telephelyén rendszeres, folyamatos megjelenésre, szolgáltatásra nem köteles.
 6. A SZÁMVITELI BIZONYLATOK FELDOLGOZÁSRA ÁTADÁSA, HATÁRIDŐK
  6.1. A Könyvelő Iroda az Ügyfél által átadott számviteli bizonylatokat dolgozza fel. Az ügyfél a gazdasági
  tevékenysége során keletkezett valamennyi számviteli bizonylat határidőben történő hiánytalan átadására köteles.
  Az átadás helye a Könyvelő Iroda székhelye, vagy elektronikus úton az info@timtaxation.hu e-mail címre történő
  továbbítás, de a bizonylatok eredetiségéről és megőrzéséről az Ügyfél köteles gondoskodni. Az elektronikusan
  megküldött dokumentumok helyességéről, hitelességéről és eredeti példányának megőrzéséről az Ügyfél köteles
  gondoskodni, az ebből fakadó problémákért az Ügyfél köteles vállalni a felelősséget.
  Az Ügyfél szavatolja, hogy a szerződés teljesítése során az általa szolgáltatandó könyvviteli és bérszámfejtési
  bizonylatok (számlák, nyugták, pénztári bizonylatok, szerződések, hitelintézeti bizonylatok és bankkivonatok,
  keresőképtelenség és családtámogatások igazoló iratai, kapcsolódó nyilatkozatok), adatok, információk tartalma a
  valóságnak megfelelnek. Ha az ügyfél egy gazdasági ügylethez tartozó összes számviteli bizonylatot, a kapcsolódó
  szerződéseket, egyéb iratot nem adja át, a Könyvelő Iroda jogosult a rendelkezésére álló számviteli bizonylatok és
  adatok alapján eljárni.
  A nem kellően bizonylatolt gazdasági események, hiányzó iratok, okmányok és szerződések miatti hiányos, vagy
  téves könyvelésből adódó következményeket Ügyfél vállalja magára.
  6.2. A számviteli bizonylatok átadásának határideje:
  Könyvelési bizonylatok határideje: a tárgyhónapot követő hónap 10. (tizedik) napja
  Bérszámfejtési bizonylatok határideje: a tárgyhónapot követő hónap 2. (második) napja.
  Táppénzes iratok átadási időpontja: a tárgyhónapot követő hónap 2. (második) napja.
  Év végi leltárak átadási időpontja: minden év január 20.-a.
  5
  A 3 (három) napot meghaladó késedelmes, illetve hiányos átadás, vagy e szerződési pontban foglalt előírásaitól
  eltérő előkészítés és iratkezelés következményeiért, többletköltségekért az Ügyfelet terheli a felelősség. A teljes
  körűség, a bizonylatok hiánytalanságának biztosítása az Ügyfél feladata és kötelezettsége.
  6.3. A munka elvégzése során az Ügyfél adhat utasításokat is, de ha azok szakszerűtlenek lennének, a Könyvelő
  Iroda erre a tényre Ügyfelet figyelmeztetni köteles. Amennyiben a figyelmeztetés ellenére az Ügyfél ragaszkodik
  utasításához, vagy e szerződéstől eltérő eljárás alkalmazásához, úgy azt az elszámolás alapjául szolgáló
  bizonylaton köteles elrendelni. Amennyiben ragaszkodik kérése végrehajtásához, úgy a Könyvelő Iroda vagy
  felmondhatja e szerződést, vagy pedig eljárása az Ügyfél felelősségére és kárára történik, a hatályos
  jogszabályoknak megfelelően. Az Ügyfél részéről utasítások adására jogosult személyekről előzetes megállapodás
  születik, egyéb személyek Ügyfél képviseletében nem adhatnak utasítást a Könyvelő Iroda munkatársainak. A
  jogszabályellenes utasítást a Könyvelő Iroda megtagadja és a hatályos jogszabályoknak megfelelően a hatóságok
  részére információadási kötelezettsége van.
  6.4. A Könyvelő Iroda a részére feldolgozásra átadott számlák, okmányok, bizonylatok, egyéb adatok helyességét
  csak és kizárólag számszaki és formai szempontból ellenőrizheti, tartalmi ellenőrzési joggal nem rendelkezik. A
  számviteli bizonylatok tartalmi megfelelősségéért, hitelességéért az Ügyfél felel.
  6.5. A Könyvelő Iroda a feldolgozásra átvett számviteli bizonylatokat a tárgyévet követő évben visszaadja az
  Ügyfélnek. Amennyiben az Ügyfél a részére kiadandó iratok átvételéről tételes iratjegyzéket nem vesz fel, őt
  terheli annak bizonyítása, hogy meghatározott számviteli bizonylat, bevallás, szerződés egyéb irat kiadása,
  visszaadása részére nem történt meg.
  6.6. Az Ügyfél a számviteli bizonylatok adatait feldolgozásra elektronikus úton is átadhatja. A Könyvelő Iroda
  nem felel azért, ha az elektronikusan továbbított adatok egyáltalán nem, hibásan, vagy sérülten érkeznek meg.
  Nem felel a Könyvelő Iroda azért, ha az internetes hálózat működése során a továbbított adatok jogosulatlan
  harmadik személyek javára esetlegesen ismertté válhatnak. A Könyvelő Iroda nem felel a szolgáltatók
  rendszerében bekövetkezett üzemzavarokért. Az elektronikusan átadott bizonylatok valódiságáért és az eredeti
  bizonylatok megőrzéséért nem felel.
 7. AZ ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
  7.1. Az Ügyfél kötelezettsége, hogy vállalkozását terhelő adókötelezettség esedékességi határidejében (ez az NAV
  által kezelt adók, társadalombiztosítási kötelezettségek vonatkozásában a tárgyhónapot követő hónap 12. és 20.
  napja, amennyiben ez hétvégére esik, az ezt követő első munkanap) intézkedik a kötelezettségek pénzügyi
  rendezéséről.
  7.2. Az Ügyfél kötelezettsége, hogy a vállalkozását érintő adatokban bekövetkező változásokról írásban, legfeljebb
  5 (öt) napon belül értesíti Könyvelő Irodát, hogy az a szükséges intézkedéseket időben megtehesse. Ilyen adatok
  például (nem teljes körűen): adatváltozás bankszámlákkal kapcsolatban, adatváltozás munkavállalók bér-, illetve
  személyi adataiban, a társasági szerződés módosítás, tisztségviselők változása, új tevékenység bevezetése,
  telephely megnyitása, bezárása, stb. változások.
  7.3. A Könyvelő Iroda az Ügyfél kérése alapján, részére a könyvelt adatok bármelyikéről, azok csoportjáról,
  értékadatairól információt ad.
  7.4. A Könyvelő Iroda által vezetett könyvelés ellenőrzésére, felülvizsgálatára az Ügyfél jogosult.
  7.5. Az Ügyfél köteles gondoskodni a kötelező számviteli szabályzatok elkészítéséről. Amennyiben az Ügyfél nem
  rendelkezik saját számvitel- politikával, az Ügyfél külön megbízása és díjfizetése mellett a Könyvelő Iroda
  elkészíti. Megbízás és Számviteli politika hiányában a Könyvelő Iroda a saját maga számlarendje szerint, a
  számviteli törvény előírásainak megfelelő módon végzi a könyvelést.
 8. KAPCSOLATTARTÓK
  8.1. Az Ügyfél a könyvelési szerződésben jogosult megnevezni azon személyeket, akik a szerződés teljesítésében
  a képviseletében közreműködnek. Utasítási joga csak az Ügyfél cégjegyzékbe bejegyzett képviselőjének, illetve
  az általa erre külön írásban meghatalmazott kapcsolattartónak van. A kapcsolattartók nyilatkozatait a Könyvelő
  Iroda az Ügyfél által tett nyilatkozatnak tekinti mindaddig, amíg a kapcsolattartói megbízás visszavonását az
  Ügyfél a Könyvelő Irodának be nem jelenti.
  8.2. A Könyvelő Iroda részéről az Ügyféllel való kapcsolattartásra a Könyvelő Iroda vezetője és munkatársai
  jogosultak. A kapcsolattartóval bármilyen formában: szóban, levélben, emailben – közölt értesítések,
  tájékoztatások az Ügyféllel közölt értesítésnek, tájékoztatásnak minősülnek.
  6
  8.3. A Vállalkozó szabadon dönthet esetleges alvállalkozók alkalmazásáról, egyben kijelenti, hogy erről 8 napon
  belül értesíti a Megbízót, kijelenti továbbá, hogy a jelenleg érvényes szabályoknak megfelelően a könyvelési
  munkában, legalább mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkező, regisztrált könyvelő is részt vesz.
 9. AZ ÜGYFÉL DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE
  9.1. Az Ügyfél a Könyvelő Iroda szolgáltatásai ellenében az alábbi feltételek szerinti díjfizetésre köteles.
  9.2. A Könyvelő Iroda által alkalmazott mindenkori díjszabásról a weboldalán (timtaxation.hu) nyújt tájékoztatást,
  de minden Ügyféllel egyedi írásos szerződés vagy árajánlat alapján történik a díjazás, melyekre eltérő rendelkezés
  hiányában az ÁSZF rendelkező pontjai érvényesek.
  9.3. Szóbeli tanácsadás során minden megkezdett óra 1 órának számít. A tanácsadási díj fizetési határideje a
  számlában 8 nap.
  9.4. A Könyvelő Iroda a szolgáltatási díját havonta jogosult felülvizsgálni, figyelemmel az Ügyfél könyvelési
  anyagának mennyiségére, tételszámára, tevékenységének nagyságára, árbevételi és létszám adataira, a telephelyek
  számának változására, új tevékenység indítására, TB kifizetőhely létrehozására, megszüntetésére. A díjnövelésről
  a Könyvelő Iroda értesíteni köteles az Ügyfelet. Ha az Ügyfél az értesítéstől számított 15 napon belül észrevételt
  nem tesz, kifogást nem emel, a változást részéről elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben az Ügyfél az egyoldalú
  szerződés módosítás következtében nem kívánja a Könyvelő Iroda szolgáltatásait igénybe venni, jogosult 30 napos
  határidővel a Könyvelő Irodával kötött szerződést felmondani.
  9.5. A Könyvelő Iroda jogosult valamennyi szolgáltatását 15 napos fizetési határidővel számlázni. Késedelmes
  fizetés esetén az Ügyfél évi 20 % késedelmi kamatot köteles fizetni.
  9.6. A Könyvelő Iroda a számlájának 30 napon túli késedelmes kiegyenlítése esetén jogosult az Ügyfél aktuálisan
  esedékes leadandó számviteli bizonylatainak feldolgozásra való átvételét megtagadni. A bizonylatok átvételének
  megtagadásával egyidejűleg a Könyvelő Iroda jogosult az adóhatóság felé fennálló állandó meghatalmazása
  azonnali hatályú felmondására is.
  A számviteli bizonylatok átvételének megtagadása esetén azok feldolgozásáról, és a folyamatos könyvviteli és
  adókötelezettségei teljesítéséről az Ügyfél maga köteles gondoskodni. Ha a hátralékos díjtartozást és késedelmi
  kamatát az Ügyfél nem egyenlíti ki a számla szerinti fizetési határidő követő 45. napot követően, a Könyvelő Iroda
  jogosult a könyvelési szerződés azonnali hatályú megszüntetésére.
  9.7. A Könyvelő Iroda az Ügyfél 45 napot meghaladó díjhátraléka esetén jogosult megkövetelni az Ügyféltől,
  hogy a hátralékos és a jövőben lejáró díjfizetésre nyújtson biztosítékot. Az Ügyfél köteles a biztosíték nyújtásáról
  a Könyvelő Iroda felhívása esetén azonnal gondoskodni. A biztosíték nyújtásáig a Könyvelő Iroda jogosult az
  esedékes számviteli bizonylatok feldolgozásra való átvételét megtagadni, és az adóhatósági állandó
  meghatalmazását felmondani és ezt az adóhatóságnak azonnali hatállyal bejelenteni. A Könyvelő Iroda jogosult
  eldönteni – az Ügyfél lehetőségeit is figyelembe véve -, hogy milyen biztosítékot követel, s ezt milyen értékben
  fogadja el fedezetként.
  9.8.Késedelmi kötbér
  Amennyiben az Ügyfél a számviteli bizonylatok átadására rendelkezésre álló, a 6.2 pontban és az egyedi
  szerződésben szereplő határidőket elmulasztja, és ezáltal késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér fizetésére
  köteles a Könyvelő Iroda részére, az alábbiak szerint. Amennyiben az Ügyfél a számviteli bizonylatokat a
  tárgyhónapot követő hónap 10. és 15. napjai között adja át a Könyvelő Iroda részére, úgy a késedelmi kötbér
  mértéke a könyvelési díj 10 %-a, amennyiben pedig a számviteli bizonylatok átadására a tárgyhónapot követő
  hónap 15. napját követően kerül sor, a késedelmi kötbér mértéke a könyvelési díj 15 %-a. Az esedékessé vált
  kötbér összegét a Könyvelő Iroda a következő havi számlában szerepelteti és az Ügyfél az alapján köteles azt
  megfizetni.
  A Kötbér fizetési kötelem a Könyvelő Irodát abban az esetben illeti meg, ha az Ügyfél megköveteli a határidőre
  történő teljesítést. A Könyvelő Iroda a késve megkapott bizonylatok miatti határidő mulasztásokért nem felelős.
  9.8.4. Behajtási költségátalány
  Amennyiben az Ügyfél a részére kiállított számlát annak esedékességéig nem teljesíti a Könyvelő Iroda részére,
  úgy a Könyvelő Iroda a 2016. évi IX. törvény rendelkezései szerint 40 EUR összegű behajtási költségátalányra
  jogosult külön számla kiállítása vagy felszólítás nélkül. A behajtási költségátalány megfizetésére irányuló
  kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól.
 10. ADATKEZELÉS, SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
  10.1. Az Ügyfél, illetve képviselője a szerződés aláírásával megadja hozzájárulását a Könyvelő Iroda részére
  személyes adatai kezeléséhez.
  10.2. A Könyvelő Iroda adatkezelésére, az Ügyfél, és képviselője jogaira és kötelezettségeire az információs
  önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a GDPR vonatkozó
  7
  rendelkezései irányadóak. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, melyet
  az érintett a megbízási szerződés aláírásával ad meg.
  10.3. Az adatkezelés célja a könyvelési szerződésbe foglalt szolgáltatások és vállalt kötelezettségek teljesítése, az
  Ügyfél illetve képviselőjének azonosítása, az Ügyféllel való kapcsolattartás, a szerződésben szabályozott
  jogviszony szerinti elszámolás, és a Könyvelő Irodát az Ügyfél vonatkozásában terhelő adókötelezettségek
  teljesítése.
  10.4. Az Ügyfél, illetve képviselője hozzájárulása alapján kezelhető személyes adatok:
  név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, béradatok, TAJ-szám, adószám, adóazonosító jel, bankszámlaszám.
  10.5. A Könyvelő Iroda jogosult az Ügyfél és képviselője címére postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt
  küldeni. Az Ügyfél és képviselője jogosult megismerni minden olyan adatot, melyet a Könyvelő Iroda a
  személyükkel kapcsolatban kezel. A Könyvelő Iroda gondoskodik az adatok biztonságáról, így különösen a
  jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás és nyilvánosságra hozás, törlés továbbá sérülés vagy megsemmisülés
  elkerülésének biztosításáról.
  10.6. Az adatkezelés maximális időtartama a Felek közötti jogviszony megszűnését követő ötödik (5.) év vége. A
  pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban megjelölt
  személyes adatokat, a Könyvelő Iroda – a hivatkozott törvény rendelkezése szerint – nyolc (8) évig köteles
  megőrizni. A Számvitelről szóló törvény rendelkezései alapján a Könyvelő Iroda a saját könyvviteli elszámolását
  közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi és az analitikus
  nyilvántartásokat is), így az abban foglalt személyes adatokat is, legalább nyolc (8) évig kell olvasható formában,
  a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőriznie.
  10.7. A természetes személy Ügyfél valamint az Ügyfelet képviselő természetes személy és a kapcsolattartók
  adatkezeléssel kapcsolatos jogaira – ideértve a jogorvoslati lehetőséget is – a vonatkozó jogszabályok
  rendelkezései az irányadóak.
  10.8. Az Ügyfél kérheti nyilvántartott adatai helyesbítését, továbbá azokról bármikor térítésmentesen tájékoztatást
  kérhet, illetve a Könyvelő Irodával fennálló szerződéses jogviszonya megszűnését követően kérheti a
  hozzájárulásával kezelt személyes adatai törlését.
  10.9. Amennyiben az Ügyfél nem természetes személy, ezen pontok szerinti hozzájárulása a szervezet név,
  székhely, telephely, telefonszám, telefaxszám, e-mail cím, internetcím adatainak kezelésére vonatkozik. A
  szervezet képviselője, mint természetes személy járul hozzá az e pont szerinti személyes adatai kezeléséhez. Az
  Ügyfél képviseletében eljáró kapcsolattartók, más képviselők az önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatkezelési
  hozzájárulásuk megadásáról külön okiratban nyilatkoznak.
  10.10. GDPR-ral kapcsolatos rendelkezések
  A személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése a), illetve b) pontja. Az érintett a
  személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását a szerződéskötéssel egyidejűleg adja meg, mely
  elengedhetetlenül szükséges a Felek közti szerződés teljesítéséhez. A Könyvelő Iroda által kezelt személyes adatok
  körét jelen ÁSZF tartalmazza, a Könyvelő Iroda kizárólag olyan személyes adatot kezel, melyek a Szerződés,
  illetve egyéb kötelezettségei teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek. A Könyvelő Iroda a GDPR 15.
  cikkének (3) bekezdése rendelkezései alapján biztosítja az érintett hozzáférési jogát és a kezelt személyes adatokról
  másolatot ad ki az érintett kérésére. A Társaság a személyes adatot a jelen ÁSZF-ben rögzített időtartamig őrzi, a
  GDPR 17. cikkének rendelkezései alapján pedig az érintett kérésére az ott szabályozott feltételeknek való
  megfelelés esetén
  törli.
 11. PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉVEL ÉS
  MEGAKADÁLYOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE
  11.1. A Könyvelő Irodát a könyvviteli és adótanácsadói szolgáltatása teljesítése körében a pénzmosás és a
  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben előírt
  kötelezettségek terhelik.
  11.2. A Könyvelő Iroda az Ügyfél, illetve a nevében eljáró személy átvilágítását (személyazonosságának igazoló
  ellenőrzését és azonosítását) a törvényben írtak szerint köteles elvégezni. Az Ügyfél képviselője a szerződés
  aláírásával nyilatkozik, hogy a saját nevében jár el.
  11.3. A személyazonosság igazoló ellenőrzése és az azonosítás során az Ügyfél köteles a Könyvelő Iroda részére
  írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy a saját illetőleg a tényleges tulajdonos nevében illetőleg érdekében jár el
  (továbbiakban: tényleges tulajdonos). Amennyiben a szerződéses kapcsolat fennállása alatt kétség merül fel a
  tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, a Könyvelő Iroda ismételt nyilatkozattételre szólítja fel az Ügyfelet.
  11.4. Az Ügyfél, képviselője, meghatalmazottja, kapcsolattartója a személyazonosság igazoló ellenőrzése során a
  Könyvelő Iroda részére az alábbi okmányok bemutatására köteles:
  • magyar állampolgár természetes személy esetén személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa
  és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  8
  • külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi
  tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya.
  Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet 30 napnál nem régebbi okirattal köteles
  igazolni, hogy a Cégbíróság vagy más nyilvántartó hatóság bejegyezte, vagy alakuló szervezet esetén, hogy a
  bejegyzése folyamatban van.
  11.5. Az Ügyfél köteles a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a
  tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról, a tudomásszerzéstől számított 5 (öt)
  munkanapon belül a Könyvelő Irodát írásban értesíteni.
  11.6. Amennyiben az Ügyfél a személyazonosság igazoló ellenőrzéséhez, képviseleti jog vagy bármely más tény
  bizonyítására idegen nyelvű dokumentumot bocsát a Könyvelő Iroda rendelkezésére, a Könyvelő Iroda jogosult
  annak hitelesített vagy szakfordító általi magyar nyelvű fordítását kérni.
 12. ÜZLETI TITOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
  12.1. A Könyvelő Iroda és az Ügyfél, mint szerződő felek kölcsönösen üzleti titoknak tekintik a saját gazdasági
  tevékenységükhöz kapcsolódó – nem nyilvános – minden olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot,
  amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult fél
  jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása
  érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette.
  12.2. A Könyvelő Iroda az Ügyfélről rendelkezésére álló minden olyan – nem nyilvános – adatot, tényt,
  információt, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására,
  tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, számláinak egyenlegére, forgalmára, ügyfelei, vevői, szállítói személyére, ezek
  címadataira, továbbá a Könyvelő Irodával kötött szerződésére vonatkozik, üzleti titokként kezel. Természetes
  személyek ezen adatai vonatkozásában a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok is alkalmazandók. A
  titoktartási kötelezettség – időbeli korlátozás nélkül – a Könyvelő Iroda minden vezetőjére, és alkalmazottjára,
  valamint mindazokra vonatkozik, akik az Ügyféllel kapcsolatos információkhoz a Könyvelő Iroda
  teljesítése során jutottak hozzá (alvállalkozó).
  12.3. Az Ügyfél a Könyvelő Irodáról rendelkezésére álló minden – nem nyilvános – adatot, tényt, információt
  üzleti titokként köteles kezelni. Különösen vonatkozik ez a Könyvelő Iroda által alkalmazott eljárásrendre,
  szolgáltatási szabályokra, szabályzatokra, saját nyomtatványokra, és a Könyvelő Irodával megkötött szerződésre.
  A titoktartási kötelezettség – időbeli korlátozás nélkül – az Ügyfél minden vezetőjére, és alkalmazottjára,
  kapcsolattartójára valamint mindazokra vonatkozik, akik a Könyvelő Irodával kapcsolatos információkhoz a
  teljesítése során jutottak hozzá.
  12.4. Az üzleti titok megtartására kötelezett szerződő fél az üzleti titkot csak akkor adhatja ki harmadik
  személynek, ha az üzleti titok jogosultja, vagy kapcsolattartója teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri,
  vagy erre felhatalmazást ad, vagy külön jogszabály ezt előírja.
 13. A KÖNYVELŐ IRODA FELELŐSSÉGE
  13.1. A Könyvelő Iroda a szerződésben szolgáltatásai teljesítése során mindenkor a hatályos jogszabályok előírásai
  és a szakmai szabályok, szokások szerint, az Ügyfél érdekeinek – az adott körülmények között lehetséges –
  figyelembe vételével, a tőle elvárható gondossággal jár el. A Könyvelő Iroda az általa feldolgozott
  alapbizonylatokból készített főkönyvi kivonatok, adóalap és adó számítások, kimutatások, bevallások számszaki
  helyességéért felelősséget vállal. Az e kötelezettségek megsértéséből eredő, az Ügyfélnek okozott károkért polgári
  jogi felelősséggel tartozik.
  13.2. A Könyvelő Iroda érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik.
  13.3. Ha a Könyvelő Iroda alkalmazottja a munkaviszonyával összefüggésben az Ügyfélnek kárt okoz,
  munkáltatóként a Könyvelő Iroda felelős.
  13.4. Amennyiben a Könyvelő Iroda a szolgáltatása teljesítése érdekében harmadik személy közreműködését veszi
  igénybe, az ő magatartásáért felel. Nem felel a Könyvelő Iroda, ha a közreműködő harmadik személyt az Ügyfél
  jelölte ki.
  13.5. Adójogviszonyokban az Ügyfél kára alatt jellemzően az adóbírságot, mulasztási bírságot kell érteni. Nem
  minősül kárnak az Ügyfél terhére megállapított, megfizetett adóhiány.
  13.6. A Könyvelő Iroda kártérítési felelőssége – vétkesség hiányában – nem áll fenn az olyan adózási kérdésekben,
  ahol a jogszabály szövege és az adóhatóság jogalkalmazási gyakorlata nem egyértelmű, jogbizonytalanság áll fenn,
  illetőleg e témakörökben gyakori, vagy csak kizárólag NAV állásfoglalások születnek. A Könyvelő Iroda
  kártérítési felelőssége nem áll fenn azon könyvviteli, adó- és más jogszabályi kötelezettségek megsértése esetén,
  amelyekre a szerződéses szolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki.
  13.7. A Könyvelő Iroda kártérítési felelőssége nem áll fenn az Ügyfél által szolgáltatott, tartalmilag nem hiteles
  számviteli bizonylatok feldolgozásából eredő károkért. A Könyvelő Iroda nem felel a számviteli bizonylatként
  9
  szolgáló okmányok eredetiségéért, érvényességéért és fordításáért, valamint az okmányokban említett áruk
  típusáért, mennyiségéért és minőségéért. A Könyvelő Iroda nem felel az olyan károkért, amelyek olyan ok miatt
  következnek be, amelynek az elhárítására vagy befolyásolására a Könyvelő Irodának nincs lehetősége. A
  Könyvelő Iroda nem felelős azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy az Ügyfél az adózási, számviteli
  szakkifejezéseket nem a mindenkori szakmai szokásoknak és szokványoknak megfelelően értelmezte, értette. A
  Könyvelő Iroda az Ügyfél kérésére a szakkifejezések értelmezésével kapcsolatos tájékoztatást megadja.
  13.8. Az Ügyfél a kárigénye érvényesítésekor köteles a Könyvelő Iroda rendelkezésére bocsátani a kártérítési
  felelősség fennállását igazoló okiratokat. A Könyvelő Iroda ilyen kérése esetén az Ügyfél kárenyhítésként köteles
  igénybe venni az adóbírságot, mulasztási bírságot, jogkövetkezményt megállapító hatósági határozat elleni
  fellebbezési lehetőséget.
  13.9. A könyvelési szerződésből eredő kártérítési követelés a kár bekövetkeztétől számított 1 éven belül elévül.
 14. A KÖNYVELÉSI SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, MEGSZŰNÉSE
  14.1. A könyvelési szerződés – az azonnali felmondás esetét kivéve – bármelyik fél által 30 napos felmondási
  határidővel írásban mondható fel (Rendes felmondás). Az Ügyfél felmondása esetén, amennyiben Ügyfél azt a
  felmondásában (írásban) rögzíti, a Könyvelő Iroda köteles elvégezni azokat a halaszthatatlan, a felmondott
  szerződésből adódó olyan feladatokat, amelyekkel az Ügyfelet károsodástól menti meg. Ez esetben a Könyvelő
  Iroda külön díjtérítésre tart igényt, ami 1 (egy) havi alapdíjjal azonos. Díjazás nélküli munkavégzésre a Könyvelő
  Irodát a felmondása nem kötelezi.
  14.2. Rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondható a könyvelési szerződés, ha bármelyik fél a
  szerződésből eredő lényeges kötelezettségét megszegi. A Könyvelő Iroda jogosult a szerződés azonnali hatályú
  felmondására, ha az Ügyfél a számviteli bizonylatok feldolgozásra való átadási kötelezettségét nem teljesíti, vagy
  a könyvelési díjat 60 napon túl sem fizette meg. A rendkívüli felmondás joga kizárólag írásban gyakorolható.
  14.3. A felmondással a könyvelési szerződés a jövőre nézve megszűnik. A megszűnés napja rendes felmondás
  esetén a felmondási idő utolsó napja, azonnali hatályú felmondás esetén a felmondás közlésének a napja.
  14.4. A könyvelési szerződés megszűnésével a Könyvelő Iroda adóhatóság előtti állandó meghatalmazása is
  megszűnik, amelyet bármelyik fél jogosult önállóan az adóhatóságnak bejelenteni. A könyvelési szerződés
  megszűnése esetén az Ügyfél köteles a megszűnés napján a Könyvelő Iroda által birtokolt számviteli bizonylatait,
  iratait, okmányait személyesen, vagy meghatalmazottja útján a Könyvelő Iroda helyiségében átvenni és onnan
  elszállítani. Amennyiben az Ügyfél az iratok átvételére nem a Könyvelő Iroda által ellenjegyzett tételes
  iratjegyzéket vesz fel, úgy őt terheli annak bizonyítása, hogy valamely számviteli bizonylat, irat nem került
  kiadásra. Ha az Ügyfél a megszűnés napján az iratokat nem veszi át, a Könyvelő Iroda jogosult az Ügyfél részére
  az ő felelőssége és veszélyviselése mellett postai küldeményként feladni. Ez esetben az iratok kiadását a
  feladásról szóló postai irat igazolja.
  14.5. A szerződés megszűnését követően a Könyvelő Irodát nem terheli a számítógépes adatállományok
  megőrzésének kötelezettsége.
  14.6. A könyvelési szerződés bármely jogcímű megszűnése esetén a megszűnés napja által meghatározott adóév
  zárásával kapcsolatos könyvviteli és adókötelezettségek minden esetben az Ügyfelet terhelik.
  14.7. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Könyvelő Irodával fennálló könyvelési szerződése
  megszűnésétől számított 3 éven belül nem köt könyvviteli szolgáltatásra, adótanácsadásra, könyvvizsgálatra
  irányuló szerződést olyan egyéni, vagy társas vállalkozással, amelynek tulajdonosa, képviselője, vezető
  tisztségviselője, tagja vagy munkavállalója, alvállalkozója a megszűnt könyvelési szerződése fennállása alatt a
  Könyvelő Iroda alkalmazott munkavállalója volt. E kötelezettsége megsértése esetén az Ügyfél a Könyvelő Iroda
  részére a könyvelési alapdíj 3 évi (háromévi), összegének megfelelő mértékű kötbért köteles fizetni.
 15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  15.1. A könyvelési szerződés bármilyen módosítása írásbeli alakban érvényes.
  15.2. A könyvelési szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szolgáltatás tárgya szerint a Polgári
  Törvénykönyv vállalkozási és megbízási szerződésekre vonatkozó szabályait, továbbá az egyéb hatályos
  vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
  15.3. A Felek ezen ÁFSZ rendelkezéseit elolvasása és kellő értelmezése után, mint akaratukkal mindenben
  megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.
  Kelt, Budapest, 2021. január 2.